Status Invest

Отваряме граници...

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОТ КВЕСТОРИТЕ НА ИП „СТАТУС ИНВЕСТ” АД

 

ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ИП „СТАТУС ИНВЕСТ” АД

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ НА „СТАТУС ИНВЕСТ” АД,

 

С Решение № 123-ИП от 25.02.2015г. на Комисията за финансов надзор е отнет издадения с Решение № 121-ИП/14.02.2006г. лиценз на „Статус Инвест” АД с ЕИК 121705420, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 9, за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Информация за решението е достъпна на Интернет страницата на Комисията за финансов надзор.

 

С Решение № 124-ИП от 25.02.2015г. на Комисията за финансов надзор са назначени Наталия Ангелова Кумпикова и Николай Михайлов Полинчев за квестори на Инвестиционен посредник „Статус Инвест” АД.

 

Уведомяваме Ви, че имате възможност да посочите друг инвестиционен посредник, при който да се прехвърлят Вашите финансови инструменти, пари и други активи. Необходимо е да посочите банкова сметка, по която да бъдат преведени паричните Ви средства.

 

За да посочите друг инвестиционен посредник, при който да се прехвърлят Вашите финансови инструменти, пари и други активи е необходимо в срок до 05.03.2015г. да се свържете с нас на адреса на управление на „Статус Инвест” АД: гр. София, 1124, бул. „Цариградско шосе” № 9, ет. 4, тел. 02/ 946 17 40.

 

Всички клиенти ще получат и лично уведомление за тези Решения на Комисията за финансов надзор и за възможността да посочите друг инвестиционен посредник, при който да се прехвърлят Вашите финансови инструменти, пари и други активи.

 

 

 

26.02.2015г.

 

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ НА „СТАТУС ИНВЕСТ” АД,

 

            Във връзка с отнетия от Комисията за финансов надзор лиценз на „Статус Инвест” АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник с настоящото Ви уведомяваме за следното:

 

1/ Към 25.03.2015г. на клиентите, които са подали в срок нареждане за прехвърляне на финансовите им инструменти при посочен от тях инвестиционен посредник, прехвърлянето е извършено от „Централен депозитар“ АД.

 

2/ Към 25.03.2015г. на клиентите, които не са подали в срок нареждане за прехвърляне на финансовите им инструменти при посочен от тях инвестиционен посредник, финансовите инструменти са  прехвърляни в „Централен депозитар“ АД чрез откриване на нови сметки на всеки клиент. Когато сключите договор с нов инвестиционен посредник, той ще се свърже с „Централен депозитар“ АД и ще има възможност да изпълнява Вашите нареждания.

 

3/ В случай, че имате парични средства, които искате да получите от ИП „Статус Инвест” АД, е необходимо да заявите това писмено на адреса на управление на дружеството: гр. София, 1124, бул. „Цариградско шосе” № 9, ет. 4, тел. 02/ 946 17 40 като посочите банкова сметка за суми над 10 лева.

 

Уведомяваме Ви също, че в срок 1 година, считано от 06.03.2015г., можете да предявите искания за изплащане на компенсации пред Фонда за компенсиране на инвеститорите. Исканията се подават писмено като подробна информация е налична на интернет страницата на Фонда за компенсиране на инвеститорите и на адреса на Фонда: гр. София, 1000, ул. „Цар Иван Шишман“ № 31, ет. 2, тел. 02/ 981 27 10. Размерът на осигуряваната от Фонда компенсация е 90 на сто от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лева.

 

            Всички клиенти ще получат и лично уведомление за прехвърлените финансови инструменти.

 

 

 

            26.03.2015г.

 

 


Новини от Статус