Status Invest

Отваряме граници...

Лицензираният през 1998 инвестиционен посредник Статус Инвест АД предоставя широки възможности за търговия на българската и регионалните фондови борси. Дългогодишният опит в търговията на регионалните пазари ни дава възможност да предоставяме професионални консултации за търговия на посочените пазари.

 

Статус Инвест АД предлага финансови и инвестиционни услуги, свързани с публично предлагане на ценни книжа, търгови предложения, сливания и придобивания.

 

Посредникът притежава пълен лиценз от Комисията за финансов надзор за извършване на сделки с ценни книжа за собствена или чужда сметка на територията на страната и в чужбина, включително поемане на емисии ценни книжа. Член е на „БФБ-София” АД и „Централен Депозитар” АД. Има лиценз от БНБ за извършване на сделки с чуждестранна валута.

 

Новини от Статус