Status Invest

Отваряме граници...

 

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ НА „СТАТУС ИНВЕСТ” АД,

 

            Във връзка с отнетия от Комисията за финансов надзор лиценз на „Статус Инвест” АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник с настоящото Ви уведомяваме за следното:

 

1/ Към 25.03.2015г. на клиентите, които са подали в срок нареждане за прехвърляне на финансовите им инструменти при посочен от тях инвестиционен посредник, прехвърлянето е извършено от „Централен депозитар“ АД.

 

2/ Към 25.03.2015г. на клиентите, които не са подали в срок нареждане за прехвърляне на финансовите им инструменти при посочен от тях инвестиционен посредник, финансовите инструменти са  прехвърляни в „Централен депозитар“ АД чрез откриване на нови сметки на всеки клиент. Когато сключите договор с нов инвестиционен посредник, той ще се свърже с „Централен депозитар“ АД и ще има възможност да изпълнява Вашите нареждания.

 

3/ В случай, че имате парични средства, които искате да получите от ИП „Статус Инвест” АД, е необходимо да заявите това писмено на адреса на управление на дружеството: гр. София, 1124, бул. „Цариградско шосе” № 9, ет. 4, тел. 02/ 946 17 40 като посочите банкова сметка за суми над 10 лева.

 

Уведомяваме Ви също, че в срок 1 година, считано от 06.03.2015г., можете да предявите искания за изплащане на компенсации пред Фонда за компенсиране на инвеститорите. Исканията се подават писмено като подробна информация е налична на интернет страницата на Фонда за компенсиране на инвеститорите и на адреса на Фонда: гр. София, 1000, ул. „Цар Иван Шишман“ № 31, ет. 2, тел. 02/ 981 27 10. Размерът на осигуряваната от Фонда компенсация е 90 на сто от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лева.

 

            Всички клиенти ще получат и лично уведомление за прехвърлените финансови инструменти.

 

 

 

            26.03.2015г.

 

 


 

Новини от Статус